Lost Your Mind ใช่ใจหายรึเปล่า บ้า คลั้งไคล้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Lost your mind ไม่ได้แปลว่าใจหาย

To lose one’s mind / To be out of one’s mind เป็นบ้า

You’ve lost your mind.  คุณเป็นบ้าไปแล้ว

Have you lost your mind?  คุณบ้าไปแล้วหรือไง

Are you out of your mind?  คุณเป็นบ้าหรือไง

I almost lost my mind when you left me.  ฉันแทบจะบ้าตอนที่เธอจากฉันไป

I’m stunned. / I’m shocked.  ฉันใจหาย ฉันตกใจ

I was stunned by the tragedy.  ฉันใจหายกับโศกนาฏกรรมนั้น

ประโยคอื่นๆที่แปลว่า คุณบ้าเหรอ

Have you gone crazy?

Are you nuts?  (ต้องมี s)

Are you mad?

Are you a nut?  คุณเป็นคนบ้าเหรอ

Are you a maniac?  คุณเป็นคนบ้าเหรอ

  แต่  Are you mad at me?  คุณโกรธฉันเหรอ

I’m mad about you.  ฉันคลั่งไคล้คุณ

He’s mad about music.  เขาบ้าดนตรี

คำอื่นๆที่แปลว่า บ้า

Mad, crazy, insane, mental, bonkers, nutty, wacky


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

เดินผ่าน ไม่ใช่ Walk Pass !!! Pass, Passed, Past ใช้อย่างไร

คำภาษาอังกฤษที่ออกเสียงได้มากกว่าหนึ่งแบบ

Put your money where your mouth is! แปลว่าอะไร ดีแต่พูด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

กลับบ้านดี ๆ เดินทางปลอดภัย ขอให้... ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Like มีหลายความหมาย

Dodged A Bullet จากเพลง Taylor Swift แปลว่าอะไรกันแน่ ??

ใจเย็น ๆ พูดเป็นภาษาอังกฤษได้หลายแบบ

กังวล เป็งห่วง น่าเป็นห่วง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร