Lost Your Mind ใช่ใจหายรึเปล่า บ้า คลั้งไคล้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Lost your mind ไม่ได้แปลว่าใจหาย

To lose one’s mind / To be out of one’s mind เป็นบ้า

You’ve lost your mind.  คุณเป็นบ้าไปแล้ว

Have you lost your mind?  คุณบ้าไปแล้วหรือไง

Are you out of your mind?  คุณเป็นบ้าหรือไง

I almost lost my mind when you left me.  ฉันแทบจะบ้าตอนที่เธอจากฉันไป

I’m stunned. / I’m shocked.  ฉันใจหาย ฉันตกใจ

I was stunned by the tragedy.  ฉันใจหายกับโศกนาฏกรรมนั้น

ประโยคอื่นๆที่แปลว่า คุณบ้าเหรอ

Have you gone crazy?

Are you nuts?  (ต้องมี s)

Are you mad?

Are you a nut?  คุณเป็นคนบ้าเหรอ

Are you a maniac?  คุณเป็นคนบ้าเหรอ

  แต่  Are you mad at me?  คุณโกรธฉันเหรอ

I’m mad about you.  ฉันคลั่งไคล้คุณ

He’s mad about music.  เขาบ้าดนตรี

คำอื่นๆที่แปลว่า บ้า

Mad, crazy, insane, mental, bonkers, nutty, wacky


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

ทีมฟุตบอลใน Premier League มีใครบ้างและพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

What's Up, Thailand?! ตอนที่ ๓ Cross That Bridge

Responsive image

ช่วงนี้ พักหลังนี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

7 คำที่แปลว่า อร่อย นอกจาก Delicious

Responsive image

Who กับ Whom ต่างกันอย่างไร

Responsive image

ไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อถือ น่าอัศจรรย์ น่าสนใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

วลีที่ใช้บ่อย Useful Phrasal Verbs

Responsive image

มีความสุข ร่าเริง รื่นเริง เบิกบาน มีชีวิตชีวา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร