Chick Flick แปลว่าอะไร ได้ยินฝรั่งใช้บ่อย

Chick flicks หนังรักกุ๊กกิ๊กที่ผู้หญิงชอบ

Chick เป็นคำสแลง หมายถึง ผู้หญิง สาวๆ

Flick  เป็นคำสแลง หมายถึง ภาพยนตร์

Chick flick  เป็นคำเรียกประเภทของภาพยนตร์ที่ผู้หญิงมักจะชอบดูกัน

Many women like chick flicks.  

ผู้หญิงหลายคนชอบดูหนังประเภทรักกุ๊กกิ๊ก

This flick is awesome. 

หนังเรื่องนี้เจ๋งมาก

Do you want to go to a movie tonight?

Do you want to go to the movies tonight?

Do you want to catch a flick tonight?
คุณอยากไปดูหนังมั้ยคืนนี้


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

George, Josh, และชื่อฝรั่งอืน ๆ ออกเสียงอย่างไร

Everyday กับ Every Day ใช้ต่างกันอย่างไร

ฟรุ้งฟริ้ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Beautiful, Pretty, Gorgeous, Dazzling, Sexy, กับ Foxy ใช้อย่างไร

10 วิธีตอบคำถามว่า How are you?

คำที่สะกดด้วย Ch แต่ออกเสียงเป็น Sh

เมื่อคืนคุณทำอะไร Whadja do last night? ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

English สะกิดต่อมฮาตอนที่ 10 ย้อนหลัง พร้อมสรุปคำศัพท์และประโยค

ทำดีได้ดี กงเกวียนกำเกวียน กรรมตามสนอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร