ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย โดนตัดไฟ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Expenses / Bills  ค่าใช้จ่ายต่างๆ

  Expenses ค่าใช้จ่าย

I have so many expenses in my life.  

ฉันมีค่าใช้จ่ายในชีวิตมากมาย

Bill  ใบเรียกเก็บเงิน

I have so many bills to pay.  

ฉันมีใบเรียกเก็บเงินที่ต้องจ่ายหลายใบ

I haven’t paid my electricity bill yet.  

ฉันยังไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้าเลย

Electric bill  บิลค่าไฟฟ้า

I hope they don’t cut off my electricity because I haven’t paid my bill yet.
ฉันหวังว่าเขาคงไม่ตัดไฟฟ้านะเพราะฉันยังไม่ได้จ่ายบิลเลย

They cut off my electricity because I didn't pay my bill.

เค้าตัดไฟฟ้าฉันเพราะฉันไม่ได้จ่ายค่าไฟ

Cut off  ตัด (ไฟฟ้า น้ำ อินเตอร์เน็ท ฯลฯ)

The power went out. ไฟดับ (อดีต)

The power is out. ไฟดับ (ตอนนี้)

Water bill  บิลค่าน้ำ

Internet bill  บิลค่าอินเตอร์เน็ท

My internet bill is due tomorrow.  

บิลค่าอินเตอร์เน็ทถึงกำหนดจ่ายพรุ่งนี้

Due  ถึงกำหนด

Cell phone bill / Phone bill / Mobile phone bill  ค่าโทรศัพท์มือถือ

Credit card bill  บิลค่าบัตรเครดิต

I’m in so much debt.  ฉันเป็นหนี้มากมาย

Debt  (เด็ท) ไม่ออกเสียง B) หนี้สิน

Doubt  (เดาทฺ) ความสงสัย

Mortgage (โม้เออรฺ-กิดจฺ ไม่ออกเสียงตัว t) ค่าผ่อนบ้าน

I pay my mortgage on the 5th of every month.  

ฉันจ่ายค่าบ้านทุกวันที่ห้าของเดือน

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

อะไรนะ ฝรั่งชื่อ Dick!? และชื่อเล่นของฝรั่ง

Responsive image

ไปรับ ไปส่ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

บอกตรง ๆ ตรงไปตรงมา ไม่ได้ว่านะ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

บอกตรง ๆ ตรงไปตรงมา ไม่ได้ว่านะ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

โน้มน้าว ชักชวน กระตุ้น เกลี้ยกล่อม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

แถ พูดไปเรื่อย อ้อมค้อม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

อ่อย จีบ ยั่วยวน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร