ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย โดนตัดไฟ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Expenses / Bills  ค่าใช้จ่ายต่างๆ

  Expenses ค่าใช้จ่าย

I have so many expenses in my life.  

ฉันมีค่าใช้จ่ายในชีวิตมากมาย

Bill  ใบเรียกเก็บเงิน

I have so many bills to pay.  

ฉันมีใบเรียกเก็บเงินที่ต้องจ่ายหลายใบ

I haven’t paid my electricity bill yet.  

ฉันยังไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้าเลย

Electric bill  บิลค่าไฟฟ้า

I hope they don’t cut off my electricity because I haven’t paid my bill yet.
ฉันหวังว่าเขาคงไม่ตัดไฟฟ้านะเพราะฉันยังไม่ได้จ่ายบิลเลย

They cut off my electricity because I didn't pay my bill.

เค้าตัดไฟฟ้าฉันเพราะฉันไม่ได้จ่ายค่าไฟ

Cut off  ตัด (ไฟฟ้า น้ำ อินเตอร์เน็ท ฯลฯ)

The power went out. ไฟดับ (อดีต)

The power is out. ไฟดับ (ตอนนี้)

Water bill  บิลค่าน้ำ

Internet bill  บิลค่าอินเตอร์เน็ท

My internet bill is due tomorrow.  

บิลค่าอินเตอร์เน็ทถึงกำหนดจ่ายพรุ่งนี้

Due  ถึงกำหนด

Cell phone bill / Phone bill / Mobile phone bill  ค่าโทรศัพท์มือถือ

Credit card bill  บิลค่าบัตรเครดิต

I’m in so much debt.  ฉันเป็นหนี้มากมาย

Debt  (เด็ท) ไม่ออกเสียง B) หนี้สิน

Doubt  (เดาทฺ) ความสงสัย

Mortgage (โม้เออรฺ-กิดจฺ ไม่ออกเสียงตัว t) ค่าผ่อนบ้าน

I pay my mortgage on the 5th of every month.  

ฉันจ่ายค่าบ้านทุกวันที่ห้าของเดือน

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

งามหน้า! สื่อญี่ปุ่นตีข่าว รวบหญิงไทยเป็นนายหน้าค้าประเวณี ลวงเพื่อนร่วมชาติขายบริการ

Panty กับ Pantry ต่างกันมาก ! 555 ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องครัว

หนุ่มรัสเซียคึกคะนอง โดดจากตึกชั้น 4 ลงใส่กองหิมะนุ่ม ๆ

Scared, Afraid, Fear, Fearful, Frighten, Scary, Creepy ใช้อย่างไร

๗ คำที่แปลว่ามีความสุข

ถือศีล ทำบุญ มีศีลธรรม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Sick ไม่ใช่แค่ป่วย มีอีกหลายความหมาย

ตะกละตะกลาม สวาปาม มูมมาม ตรรกะ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร