Fighting ไม่ได้แปลว่าสู้ ๆ งั้น สู้ ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Are we going to stand around here all day, or are we going to fight?

เราจะยืนอยู่ตรงนี้ทั้งวัน หรือเราจะออกไปสู้

Fight (v.) ต่อสู้

Fighter (n.) นักสู้ นักรบ
Fighting (n.) การต่อสู้

Flight (n.) เที่ยวบิน
เช่น There was a fight on the flight.
มีการต่อสู้บนเที่ยวบิน

คำว่า Fighting  ที่เรามักจะพูดกัน ไม่ได้หมายความว่าสู้ๆ แต่สามารถใช้ประโยคเหล่านี้:

Keep going!  

ทำต่อไป

Keep fighting!  

สู้ต่อไป

Come on, you can do it! 

 เอาน่า คุณต้องทำได้แน่ๆ

Hang in there! 

ทนไปอีกหน่อย สู้ต่อไปอีกหน่อย

I support you. 

 ฉันสนับสนุนคุณ

I’ve got your back.  

ฉันจะคอยหนุนหลังให้เอง

Don’t give up.  

อย่ายอมแพ้

Never give up.  

อย่ายอมแพ้

Give in.  ยอมจำนน

Give in to....  ยอมต่อ...

Don’t give in to him.  

อย่ายอมต่อเค้า

Don’t give in to those kinds of thoughts. 

อย่าไปยอมจำนวนต่อความคิดเหล่านั้นคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม