มีเหตุผล ไร้เหตุผล มั่วซั่ว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Makes sense  มีเหตุมีผล / เข้าใจได้

That makes sense.  

มันมีเหตุผล / มันมีความหมาย / มันได้สาระ / ฟังดูเข้าท่า


That makes perfect sense.  

นั่นฟังดูมีเหตุผลดีมากเลย


That doesn’t make any sense.  

นั่นไม่มีเหตุผลเลย นั่นฟังดูไม่รู้เรื่องเลย


I have a sixth sense.  

ฉันมีสัมผัสที่หก


sensitive  อ่อนไหว

sensible  มีเหตุผล

Sueching is a very sensible person.  

ซู่ชิงเป็นคนมีเหตุผล


What is the most sensible thing to do in this situation?  
อะไรคือสิ่งที่มีเหตุผลที่สุดที่เราควรทำในสถานการณ์นี้


That is the most sensible thing to do.
นั่นคือสิ่งที่มีเหตุมีผลที่ควรทำที่สุด


reasonable / sensible / rational  มีเหตุผล

That's a reasonable answer.

นั่นเป็นคำตอบที่มีเหตุผล


unreasonable / irrational / nonsensical ไม่มีเหตุผล, ไร้สาระ

His argument was irrational.  It didn't make any sense.

ข้อถกเถียงของเค้าไร้ซึ่งมีเหตุผล


nonsense  มั่ว ไม่รู้เรื่อง ไร้สาระ

That’s nonsense That's crap! 

นั่นไร้สาระ, มั่ว


choose randomly/ pick at random มั่วซั่ว

The student chose his answers randomly because he wasn't prepared.

 นักเรียนมั่วซั่วกาข้อสอบเพราะเค้าไม่ได้เตรียมตัวคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม