เปิด ปิด เปิดใจกว้าง ใจแคบ เพื่อนสนิท ใกล้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

open เป็นทั้ง verb และ adjective

What time are you open? (adj.) / What time do you open? (v1) คุณเปิดกี่โมง

I am an open person./ I'm open-minded 

ฉันเป็นคนที่เปิดใจกว้าง

He's narrow-minded.

เค้าใจแคบ

We are open. เราเปิดแล้ว

ถ้าเป็นคำว่า opened ก็เป็นกริยาช่องสองเช่น

He opened the door. เค้าเปิดประตู (ไปแล้ว)

What time do you open? คุณเปิดกี่โมง

What time do you close? คุณปิดกี่โมง

What days are you open? คุณเปิดวันไหนบ้าง

What days do you close? คุณปิดวันไหนบ้าง

What days are you closed? คุณปิดวันไหนบ้าง

What days do you open? คุณเปิดวันไหนบ้าง

It opens at 7 am and closes at 9 pm. 

มันเปิดตอนเจ็ดโมงและปิดตอนสามทุ่ม

We are open every day from 7 am to 9 pm. 

เราเปิดทุกวันตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสามทุ่ม

We are open 24 hours a day. เราเปิด 24 ชั่วโมง

We are open 24/7. เราเปิด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

close (v.)  ที่แปลว่า ปิด ออกเสียงว่า cloze โดยลงท้ายด้วยเสียง Z 

ในขณะที่ close (adj.) ที่แปลว่า สนิท หรือ ใกล้ ออกเสียงตามตัวว่า close

There’s a clothes store close to my house, but it is closed. 

มีร้านเสื้อผ้าอยู่ใกล้บ้านฉันแต่มันปิด

We are close. เราสนิทกัน

We are close friends. เราเป็นเพื่อนสนิทกันคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม