Peace of Mind กับ Piece of My Mind แปลว่าอะไร

Peace of Mind ภาษาไทยใช้อย่างไร

peace of mind  
จิตใจสงบนิ่ง,จิตใจผ่องแผ้ว

I get peace of mind when I do good things.
ฉันรู้สึกจิตใจสงบเมื่อฉันทำสิ่งดีๆ

I feel peace of mind when I donate to charity.
ฉันรู้สึกจิตใจสงบเมื่อฉันบริจาคให้กับการกุศล

Do you have a situation in which you feel peace of mind?  
คุณมีสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกจิตใจสงบนิ่งไหม?

I get peace of mind when I finish all my tasks on my to do list.  
ฉันรู้สึกจิตใจสงบเมื่อฉันทำงานทุกอย่างในลิสของฉันเสร็จแล้ว

tasks แทสฺคฺสฺ  
ภารกิจ, สิ่งที่ต้องทำ

piece of my mind 
ตรงตัว : ชิ้นส่วนในสมอง

I’m gonna give you a piece of my mind.  
ฉันกำลังจะด่าคุณ, ฉันจะตะโกนด่าคุณ, ฉันจะโวยวายใส่คุณ

        That means you’re going to yell at me.  
นั่นแปลว่าคุณกำลังจะตะโกนใส่ฉัน

           You’re going to scold me.  
คุณกำลังจะดุฉัน

You’re going to chew me out.  
คุณกำลังจะด่าฉัน

I’m going to scold him.
ฉันจะดุเขา

I’m going to chew him out.
ฉันกำลังจะด่าเขา

chew somebody out  หมายถึง ด่า

yell = shout  หมายถึง ตะโกน

I won’t yell at you, Ben!  
ฉันไม่อยากตะโกนใส่เธอเบน!

I won’t chew you out! 
ฉันไม่อยากด่าเธอ!

I won’t give you a piece of my mind because I want you to have peace of mind. 
ฉันไม่อยากด่าเธอเพราะฉันอยากให้เธอมีจิตใจที่สงบคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม