แก้ปัญหา ซ่อม เบาะแส ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Clues can be very helpful to a fellow trying to solve a crime.

เบาะแสนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากกับคนที่พยายามตามแก้ปัญหาอาชญากรรม

clue คลูว (n.) เบาะแส, ร่องรอย, เงื่อนงำ 

fellow เฟะโลว (n.) ผู้ชาย

solve ซอลฝฺ (v.)

แก้ปัญหา แก้ไข

เช่น What's the best way to solve this problem?

อะไรคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้


I fixed the problem. / I solved the problem.

ฉันแก้ไขปัญหา

fix ฟิคสฺ (v.) แก้ ซ่อม

I can fix it.

ฉันซ่อมมันได้ ฉันแก้มันได้

repair (v.) ซ่อมแซม

My computer isn't working. I need to get it repaired/fixed.

คอมพิวเตอร์ของฉันใช้งานไม่ได้ ต้องเอาไปซ่อม คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม