State, Province, County, City, Village, กับ Neighborhood ใช้อย่างไร

province จังหวัด
What/Which province are you from?  
วัทฺ พรอฟินสฺ ออเออรฺ ยู ฟรัม  
คุณมาจากจังหวัดไหน

I’m from Bangkok.  
อายมฺ ฟรัม เบงคอคฺ
ฉันมาจากกรุงเทพ

county (n.) เขต, ปริมณฑล
(หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา) 
What/Which county do you live in?
คุณอยู่เขตไหน

state  (n.) รัฐ
What/Which state are you from?
คุณมาจากรัฐไหน

The United States is composed of 50 states.  
สหรัฐประกอบด้วย 50 รัฐ

city (n.) เมือง
What/Which city are you from?
คุณมาจากเมืองไหน

neighborhood/village หมู่บ้าน
Your neighborhood is close to mine.
หมู่บ้านของคุณใกล้หมู่บ้านของฉัน

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

Comfortable ไม่ใช่ คอมฟอร์ตเทเบิ้ล !! สบาย อึดอัด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

6 คำที่แปลว่า ฉลาด

Turn On กับ Turn Off ใช้อย่างไร

โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ฉันจะเลี้ยง แบ่งกันจ่าย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Maybe, May Be, Might กับ Probably ใช้อย่างไร

Freak, Freak Out, Freaky, Freaking แปลว่าอะไรเหรอ และใช้ยังไงกันแน่

อร่อย กลมกล่อม แซบ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร