State, Province, County, City, Village, กับ Neighborhood ใช้อย่างไร

province จังหวัด
What/Which province are you from?  
วัทฺ พรอฟินสฺ ออเออรฺ ยู ฟรัม  
คุณมาจากจังหวัดไหน

I’m from Bangkok.  
อายมฺ ฟรัม เบงคอคฺ
ฉันมาจากกรุงเทพ

county (n.) เขต, ปริมณฑล
(หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา) 
What/Which county do you live in?
คุณอยู่เขตไหน

state  (n.) รัฐ
What/Which state are you from?
คุณมาจากรัฐไหน

The United States is composed of 50 states.  
สหรัฐประกอบด้วย 50 รัฐ

city (n.) เมือง
What/Which city are you from?
คุณมาจากเมืองไหน

neighborhood/village หมู่บ้าน
Your neighborhood is close to mine.
หมู่บ้านของคุณใกล้หมู่บ้านของฉัน

Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม