State, Province, County, City, Village, กับ Neighborhood ใช้อย่างไร

province จังหวัด
What/Which province are you from?  
วัทฺ พรอฟินสฺ ออเออรฺ ยู ฟรัม  
คุณมาจากจังหวัดไหน

I’m from Bangkok.  
อายมฺ ฟรัม เบงคอคฺ
ฉันมาจากกรุงเทพ

county (n.) เขต, ปริมณฑล
(หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา) 
What/Which county do you live in?
คุณอยู่เขตไหน

state  (n.) รัฐ
What/Which state are you from?
คุณมาจากรัฐไหน

The United States is composed of 50 states.  
สหรัฐประกอบด้วย 50 รัฐ

city (n.) เมือง
What/Which city are you from?
คุณมาจากเมืองไหน

neighborhood/village หมู่บ้าน
Your neighborhood is close to mine.
หมู่บ้านของคุณใกล้หมู่บ้านของฉัน

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

ใกล้ถึงรึยัง ใกล้ถึงแล้ว ถึงแล้ว เพิ่งมาถึง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ต้องไปแล้ว ต้องรีบไปแล้ว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

10 สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้สัตว์เปรียบเทียบ

ชั้นวางไม่ได้ออกเสียงว่าเช้ว คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องครัว ภาษาอังกฤษ

ตั้งท้องมั้ย คลอดเมื่อไหร่ ภาษาอังกฤษว่าย่างไร

คำที่ลงท้ายด้วย -ed ออกเสียงอย่างไรกันแน่

ต้องไปแล้ว ต้องรีบไปแล้ว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Coupon, Voucher, Value, Volume, Invite ออกเสียงอย่างไร