ทั้งหมด ครบถ้วน ทำให้เสร็จ สมบูรณ์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เธอเป็นโลกทั้งใบของฉัน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

You are my whole world.

คุณคือโลกทั้งใบของผม


whole โฮลฺ (adj.) ทั้งหมด สมบูรณ์ ครบถ้วน


My whole family's from Stanton.

ครอบครัวทั้งหมดของผมมาจากสแตนตัน


hole โฮลฺ (n.)  รู

There's a hole in my shirt./ My shirt has a hole (in it).

เสื้อของฉันมีรู


entire อินไทเยอรฺ (adj.) ทั้งหมด

The entire world is watching.

โลกทั้งใบกำลังจับตามอง


compete  เขิ่มพีท (v.) แข่งขัน

I don't want to compete with you.

ฉันไม่อยากแข่งขันกับคุณ


complete เขิ่มพลีท (adj.) สมบูรณ์, ครบถ้วน

This is the complete recipe. 

นี่คือสูตรครบถ้วน

สูตรหรือ recipe ในที่นี้เป็นสูตรอาหารก็ได้หรือเป็นสูตรอย่างอื่นก็ได้นะครับ 

แล้วแต่บริบทครับ It depends on the context.


 (v.) ทำให้เสร็จ, ทำให้สมบูรณ์

I need to complete this assignment. 

ฉันต้องทำงานมอบหมายนี้ให้เสร็จ

ในตรงนี้สามารถใช้ finish แทน complete ได้


incomplete อินเขิ่มพลีท (adj.) ไม่สมบูรณ์

My essay is still incomplete. 

เรียงความของฉันยังไม่สมบูรณ์คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม