ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ อย่าดูถูก ให้เกียรติ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
If you don’t believe it, don’t disrespect it. 
ถ้าคุณไม่เชื่อมัน ได้โปรดอย่าแสดงความไม่เคารพมัน
If you don’t believe it, that’s fine. ถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
If you don’t believe in Buddhism, that’s okay. 
ถ้าคุณไม่เชื่อในศาสนาพุทธก็ไม่เป็นไร
Please don’t disrespect Buddhism. 
โปรดอย่าแสดงความไม่เคารพศาสนาพุทธ

belittle (v.) บีลิโด็ลฺ/เบอะลิโด็ลฺ ดูถูกดูแคลน
insult (v.) อินโซ่ลฺทฺ ดูถูก
insult (n.) อิ้นโซ็ลฺทฺ คำดูถูก
bash (v.) ตี, แขวะ, ซัด

Don’t bash on it unless you’ve tried it. 
Don't knock it till you try it. 
อย่าไปแขวะ/ดูถูกมันถ้าคุณยังไม่เคยลอง

discredit (v.) ไม่ให้ความดีความชอบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Don’t discredit it.  อย่าไม่ให้ความดีความชอบมัน

faith (n.) ศรัทธา
I have faith in you. ฉันศรัทธาคุณ
I have faith in the Buddha. ฉันศรัทธาในพระพุทธเจ้า
I have faith in God. ฉันมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
I don’t have faith in you. ฉันไม่ศรัทธา/ไม่เชื่อใจคุณ
I don’t wanna disrespect them. ฉันไม่อยากดูถูกกพวกเขา
I don’t wanna bash them. ฉันไม่อยากแขวะพวกเขา
I don’t wanna belittle them. ฉันไม่อยากดูถูกพวกเขาคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม