Then แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

Then แปลว่าอะไร ใช้งานอย่างไร
Den
ถ้ำสัตว์

the fox’s den
ถ้ำของสุนัขจิ้งจอก

then 
แล้วก็ครั้น, ก็, ถ้างั้น 

We went to eat, then we went home. 
เราไปกินข้าวแล้วก็กลับบ้าน

We went to eat, and then we went home
เราไปกินข้าวแล้วก็กลับบ้าน

The price of food was cheaper then.
ราคาของอาหารถูกกว่าเมื่อตอนนั้น

Back then, the prices were much cheaper. 
เมื่อตอนนั้นราคาถูกกว่านี้เยอะเลย

Back then, I couldn’t speak Thai very well. 
เมื่อตอนนั้น ฉันยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่ง

ถ้า…ก็…

If you’re sick, then you should rest. 
ถ้าเธอป่วย เธอก็ควรจะพักผ่อน

หรือตัด then ออกไปก็ได้

If you’re sick, you should rest. 
ถ้าเธอป่วย เธอก็ควรจะพักผ่อน

Don’t go then. 
ถ้างั้นไม่ต้องไป

You don’t have to go then. 
เพราะเหตุที่คุณว่ามา เพราะฉะนั้นไม่ต้องไป

I don’t wanna go because it’s raining. 
ฉันไม่อยากไปเพราะฝนตก

Don’t go then. 
งั้นไม่ต้องไป

Then don’t go. 

งั้นไม่ต้องไปคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม