มองโลกในแง่ดี มองโลกในแง่ร้าย ข้อดีข้อเสียภาษาอังกฤษว่าอย่างไร, -ISM อ่านว่าอะไรและใช้อย่างไร

-ism ออกเสียงว่า izum หรือ อิเสิ่ม

เป็น suffix ที่ใช้ต่อท้ายคำให้ความหมายถึงลัทธิ หลักการ หรือแนวทางความคิด
โดยคำที่ลงท้ายด้วย
–ism เป็นคำนาม

Racism  การเหยียดผิว

I hope there is less racism in the world in the future.
ฉันหวังว่าจะมีการเหยียดผิวน้อยลงในโลกนี้ในอนาคต


Terrorism  การก่อการร้าย

Terrorism is scary! การก่อการร้ายเป็นอะไรที่น่ากลัว

Altruism  การเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น

Altruism will bring you happiness.  

ความเห็นแก่ผู้อื่นจะนำมาซึ่งความสุข


Optimism  การมองโลกในแง่ดี

Optimism can help you overlook petty issues.  
การมองโลกในแง่ดีทำให้คุณมองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆไปได้


Optimistic (adj.) ออพเถอะมิสดิค มองโลกในแง่ดี

He's a very optimistic person. 

เค้าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี

ส่วนโลกสวยก็คลิกตรงนี้ได้เลย โลกสวยภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


Look on the bright side. มองในแง่ดีสิ


Pessimism (n.)  การมองโลกในแง่ร้าย

Pessimism can cause you a lot of stress.  

การมองโลกในแง่ร้ายสามารถทำให้เกิดความเครียด


Pessimistic (adj.) เพ็สเสอะมิสดิค  มองโลกในแง่ร้าย

 Don't be pessimistic! อย่ามองโลกในแง่ร้าย


Everything has pros and cons.

ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสีย


Criticism  คำวิพากษ์วิจารณ์

Can you take others’ criticism?  

คุณรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นได้มั้ย


Euphemism  การใช้ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล

‘Pass away’ is a euphemism for ‘die.’  
คำว่าเสียชีวิต เป็นคำศัพท์ที่นุ่มนวลสำหรับคำว่าตาย

ตัวอย่างคำที่ลงท้ายด้วย –ism อื่นๆ

Buddhism  ศาสนาพุทธ

enthusiasm  ความกระตือรือร้น

Communism  ลัทธิคอมมิวนิสต์

Feminism  ความเป็นสตรี

Taoism  ลัทธิเต๋า

sexism  การเหยียดผู้อื่นเนื่องจากเพศ

colloquialism  คำที่ใช้ในภาษาพูด

ageism  การเหยียดผู้อื่นเนื่องจากอายุ

alcoholism  การติดสุรา

Facebook Google Twitter


โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม