แต่งหน้า แต่งเรื่อง คืนดี ต่างประเทศ มารยาท ต่างจังหวัด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรmake up มีหลายความหมาย

ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดคอร์สออนไลน์
กับอาจารย์อดัม สูงสุดถึง 40 %

make up (phrasal v.) 

ทำให้กลับมาเป็นสภาพเดิม 


put on makeup / put on make-up 

แต่งหน้า

เช่น You should wear some makeup.  

คุณควรแต่งหน้า


remove makeup / make-up 

ล้างเครื่องสำอาง


การใช้คำว่า make up ในกรณีอื่นๆ


make up a story 

แต่งเรื่อง

เช่น He made up a story about the time he met Tiger Woods, and everyone believed him.

เขาแต่งเรื่องว่าเขาได้เจอกับไทเกอร์ วู้ด และทุกคนก็เชื่อเขา


make up someone’s mind 

ตัดสินใจ

เช่น I don’t know if I should get a car or a motorbike. I can’t make up my mind.

ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะเลือกอะไรดี ระหว่างรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ ฉันไม่สามารถตัดสินใจได้


make up with someone 

คืนดี

เช่น The couple made up after their fight.

คู่รักคืนดีกันหลังจากทะเลาะกัน


ตามห้องที่โรงแรมจะเจอป้าย


Please don’t disturb. 

กรุณาอย่ารบกวน

make up the room 

จัดเตรียมห้องให้พร้อม หรือให้กลับเป็นสภาพเดิม


greet ทักทาย

meet & greet 

กิจกรรมพบปะผู้คนของบุคคลสาธารณะ ผู้มีชื่อเสียง หรือนักการเมือง


overseas / abroad 

ต่างประเทศ

เช่น I just came from overseas. 

ฉันเพิ่งมาจากต่างประเทศ


upcountry 

ต่างจังหวัด 

เช่น I just came from upcountry. 

ฉันเพิ่งมาจากต่างจังหวัด


How can I help you? / What can I do for you? 

มีอะไรให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ 

sir คุณผู้ชาย

madam / ma’am คุณผู้หญิง


customers come first. 

ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก


regular (customer) 

ลูกค้าประจำ

เช่น He’s a regular at this restaurant.

เขาเป็นลูกค้าประจำของร้านอาหารแห่งนี้


regular 

ปกติ เป็นประจำ

เช่น This is a regular pencil. There is nothing special about it.

นี่เป็นดินสอธรรมดา ไม่ได้พิเศษอะไร


manners / etiquette 

มารยาท

เช่น Mind your manners. / Mind your Ps and Qs.

ระวังมารยาทด้วย 


Make up your mind so we can leave. 

ตัดสินใจซะ เราจะได้ออกไปจากที่นี่ได้

ในประโยคนี้มีความหมายว่า ตัดสินใจ


to decide ตัดสินใจ

เช่น I need to decide what to do. 

ผมต้องตัดสินใจว่าต้องทำอะไร


I need to make up my mind. 

ฉันต้องตัดสินใจ


I can't make up my mind. 

ฉันตัดสินใจไม่ได้


I can't decide. 

ตัดสินใจไม่ได้


I can't make a decision. 

ตัดสินใจไม่ได้


อีกความหมายหนึ่งของ make up คือ กุเรื่องขึ้นมา แต่งเรื่องขึ้นมา

เช่น He made that up. 

เขากุเรื่องนั้นขึ้นมา

This story is made up. 

เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น

This is a made-up story. 

เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น

This is a cock and bull story.

เป็นเรื่องที่เกินจริง


make up ชดเชย แต่งหน้า

เช่น I’m going to go to a make-up class. 

ไปเรียนการแต่งหน้า / ไปเรียนชดเชย

I want to make up for what I did to you. 

ฉันอยากชดเชยในสิ่งที่ทำกับคุณ


Facebook Google Twitter


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ซื้อแยกเป็นคอร์ส