Make กับ Do ใช้ต่างกันอย่างไร

Make กับ Do ใช้ต่างกันอย่างไร
to make a difference สร้างความแตกต่าง/ ทำให้แตกต่าง (ทางบวก)
He made a difference in my life. 
เข้าสร้างความแตกต่างให้ชีวิตฉัน/ทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไป 
do the dishes = wash the dishes = ล้างจาน
You made a promise with me that you would do my dishes.
เธอให้สัญญากับฉันว่าเธอจะล้างจานให้ฉัน

do homework ทำการบ้าน
Have you done your homework yet? เธอทำการบ้านเสร็จหรือยัง
My dog ate my homework. หมาของฉันกินการบ้านไปแล้ว
I did my homework but I don’t have it with me, because my dog ate it. 
ฉันทำการบ้านแล้วแต่ฉันไม่มีการบ้านอยู่กับตัวเพราะหมาของฉันกินไปแล้ว

to make noise ทำเสียงดัง
Will you stop making so much noise? เธอจะหยุดทำเสียงดังได้ไหม
Please stop making so much noise. ช่วยหยุดทำเสียงดังที

to make an appointment ทำนัดหมาย
Did you make an appointment to go to the restaurant tonight? 
เธอได้นัดหมายที่จะไปร้านอาหารคืนนี้ไหม

to do damage ทำลาย, สร้างความเสียหาย
to do harm ทำลาย, ทำให้เสียหาย, ทำร้าย
You did a lot of damage to my self-esteem. เธอทำลายความมั่นใจของฉัน
You hurt my self esteem! คุณทำให้ฉันเสียเซลฟ์

to do the laundry ซักผ้า
Will you do my laundry for me please? เธอจะซักผ้าให้ฉันได้ไหม

to make a mistake ทำความผิดพลาด
I’m sorry. I made a mistake. ฉันขอโทษ ฉันทำผิดพลาด

to make a phone call 
I need to make a phone call. ฉันต้องโทรหาใครสักคน

I’d like to make a suggestion. ฉันอยากจะทำข้อเสนอแนะ
to do good ทำความดี, ในที่นี้ good เป็นนาม
I want to do some good. ฉันอยากทำความดี
to do wellทำอย่างดี
You did well. คุณทำได้ดี (ทำไปแล้ว)คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม