Take A Shower, Take A Bath

อาบน้ำด้วยขัน อาบน้ำฝักบัว อาบน้ำในอ่าง อาบน้ำอุ่น ฝนตกปรอยๆ ฝนตกหนักมาก
ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
to take a shower/ to shower อาบน้ำด้วยฝักบัว
take a bath อาบน้ำในอ่างอาบน้ำ
It makes you feel refreshed. / It refreshes you.  
มันทำให้คุณสดชื่น
It wakes you right up. 
มันทำให้ตื่นทันที

I’m gonna take a shower. 
ฉันจะอาบน้ำด้วยฝักบัว
I’m gonna shower. 
ฉันกำลังจะอาบน้ำด้วยฝักบัว
I’m gonna take a bath. 
ฉันกำลังจะอาบน้ำ (ในอ่างอาบน้ำ)
You should take a bath because you stink. 
เธอควรอาบน้ำเพราะเธอตัวเหม็น
I have a really nice shower. 
ฉันมีฝักบัวอาบน้ำที่หรู

bathe (v.) อาบน้ำ sunbathe (v.) อาบแดด
I’m gonna bathe Thai style. 
ฉันจะอาบน้ำตามแบบไทย
 I like to shower in warm water. 
ฉันชอบอาบน้ำอุ่น
The weather forecast said that there would be rain showers today. 
พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะตก
But there isn’t a cloud in the sky. 
แต่ไม่เห็นเห็นเมฆบนท้องฟ้า
It's sprinkling/drizzling. 
ฝนตกปรอยๆ 
It’s raining cats and dogs. 
ฝนตกหนักมาก 
to take a shower like a Thai person 
อาบน้ำเหมือนคนไทย
to take a shower (in) Thai style อาบน้ำในรูปแบบของคนไทยคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม