Ch กับ Sh ออกเสียงต่างกันอย่างไร


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

Can กับ Can't ออกเสียงอย่างไร

Get In, Get Out, Get On, Get Off ใช้อย่างไร

ที่รัก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Dude, Man, Bro, Sis ใช้อย่างไร

สำนวนภาษาอังกฤษ English Idioms

ถ่ายรูปขึ้นกล้อง ตัวจริง ตัวเป็นๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ทำดีได้ดี กงเกวียนกำเกวียน กรรมตามสนอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ปากหวาน ยกยอปอปั้น สำคัญตนผิด ยกหางตัวเอง ปากร้าย ปากหมา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Talk About The Sweet And The Sour จากเพลงของ Ed Sheeran หมายความว่าอย่างไร