ใช้ห้องน้ำ ปวดฉี่ ปวดอึ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ศัพท์ต่างๆที่หมายถึงห้องน้ำ

Bathroom เป็นคำที่ชาวอเมริกันใช้ที่หมายถึงห้องน้ำ

Restroom  ห้องน้ำ ใช้กันทั้งชาวอังกฤษและอเมริกัน

WC  ย่อมาจาก Water closet ไม่ค่อยใช้กัน แต่อาจจะเห็นตามสถานที่ต่างๆ

Lavatory  คือห้องที่มีทั้งส้วมและอ่างล้างมืออยู่ เช่นห้องน้ำบนเครื่องบิน

Powder room ห้องน้ำหญิง มักจะเห็นบนป้ายตามโรงแรมหรูๆ

John หรือ Can  เป็นสแลงที่ชาวอเมริกันใช้ แปลว่าส้วม

Toilet  แปลตรงตัวว่าโถส้วม แต่ชาวอังกฤษใช้เรียกห้องน้ำ โดยทั่วไป

Loo  เป็นสแลงที่ชาวอังกฤษใช้ แปลว่าส้วม

การพูดหรือถามเกี่ยวกับการไปเข้าห้องน้ำ

Excuse me, where is the toilet? / Where are the toilets?

Where is the ladies’ room? / Where is the men's room?
ห้องน้ำหญิง หรือห้องน้ำชาย อยู่ที่ไหน (ตามห้าง ร้านอาหาร หรือโรงแรม)

I need to use the bathroom. ฉันต้องการไปห้องน้ำ (แบบอเมริกัน)

I need to use the toilet. ฉันต้องการไปห้องน้ำ (แบบอังกฤษ)

การพูดแบบไม่เป็นทางการ ใช้พูดกับคนที่สนิทด้วยเท่านั้น

I have to go number one.  ฉันบวดเบา

I have to go number two.  ฉันปวดหนัก

I need to pee.  ฉันต้องไปฉี่ (แบบอเมริกัน)

I need to go for a wee.  ฉันต้องไปฉี่ 

I need to take a whizz. ฉันต้องไปฉี่ 

I need to take a wee-wee. ฉันปวดฉี่ (ภาษาที่ใช้โดยเด็กเล็กๆ )

I need to take a leak. ฉันต้องไปฉี่ 

I need to tinkle. ฉันต้องไปฉี่ 

I need to take a piss. ปวดเยี่ยว (หยาบ)

I need to poo.  ฉันต้องไปอึ

I need to poop.  ฉันต้องไปอึ

I need to take a shit.  ฉันต้องไปขี้ (หยาบ)

I need to take a dump.  ฉันต้องไปอึ

หรือมีสแลงตลกๆ คือ

I need to drop a deuce. 

I need to drop a bomb.

หรือ I need to pinch one off. 

แต่ใช้กับเพื่อนสนิทได้อย่างเดียว 555

(การใช้ศัพท์ที่บ่งชี้เฉพาะว่าไปทำอะไรในห้องน้ำถือเป็นความไม่สุภาพอย่างมาก ควรหลีกเลี่ยง)

Facebook Google Twitter