ถือศีล ทำบุญ มีศีลธรรม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ถือศีล ทำบุญ มีศีลธรรม ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

To observe religious precepts.  การถือศีลในศาสนา

The Five Buddhist Precepts. ศีลห้าในศาสนาพุทธ

He lives by the Five Buddhist Precepts.  เขาถือศีลห้า

He lives by … / He keeps … / He obeys the commandments.
เขายึดถือพระบัญญัติ (ในศาสนาคริสต์)

He practices Dharma.  เขาฝึกธรรมมะ

To make merit.  ทำบุญ

I’m making merit.  ฉันกำลังทำบุญ

I’m going to the temple to make merit.  ฉันกำลังไปวัดเพื่อทำบุญ

ถ้าจะอธิบายว่า to make merit หมายความว่าอะไร ก็บอกว่า

You’re doing good things to create positive karma for yourself.
คุณกำลังทำสิ่งดีๆเพื่อสร้างกรรมดีให้ตัวเอง

Karma  กรรม

To free birds. / To free fish. ปล่อยนก / ปล่อยปลา

To offer food to a monk / To offer alms to a monk
ใส่บาตรให้พระ

Buddhist monks go on an alms round every morning.
พระออกบิณฑบาตรทุกเช้า

He is a moral person. เขาเป็นคนมีศีลธรรม

He has morals. / He has high morals. เขาเป็นคนมีศีลธรรม

Where are your morals?  ศีลธรรมคุณหายไปไหน

He is immoral. เขาเป็นคนไม่มีศีลธรรม

He’s an immoral person.  เขาเป็นคนไม่มีศีลธรรม

อย่าจำสับสนกับ mortal  ไม่เป็นอมตะ มีวันตาย / immortal  เป็นอมตะ ไม่มีวันตาย

morality  หลักศีลธรรม


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

Button, Cotton, Mountain ออกเสียงอย่างไรกันแน่

มั่นใจ ไม่มั่นใจในตัวเอง ลับเฉพาะ ปากโป้ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ไม่ถึงขนาดนั้น อย่าเวอร์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๘ Everyday English 8

๕ คำที่แปลว่าสวย 5 Words That Mean "Suay"

คำที่ลงท้ายด้วย -ed ออกเสียงอย่างไรกันแน่

ขอนั่งด้วยได้มั้ย ขอร่วมโต๊ะด้วยได้มั้ย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เชยระเบิด เฉิ่ม กาก ทันสมัย เท่ เจ๋ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร