Prevent กับ Protect ใช้ต่างกันอย่างไร

สรุปง่ายๆนะครับว่า  prevent แปลว่า ป้องกัน ในขณะที่ protect แปลว่า ปกป้อง เช่น

I'm going to wash my face twice a day to prevent acne.

ฉันจะล้างหน้าวันละสองครั้งเพื่อป้องกันสิว

If I see a vicious-looking dog, I will protect my children from it. 

ถ้าเห็นหมาดุก็จะปกป้องลูกจากมันFacebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

จุดแข็ง จุดอ่อน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

บอกเลิกแบบดี ๆ และแบบแรง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ

Chance กับ Opportunity ใช้ต่างกันอย่างไร

สอดรู้สอดเห็น สาระแน เสือก ก้าวก่าย อวดรู้ อวดเก่ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Give Me A Lift แปลว่าอะไร

Who กับ Whom ใช้ต่างกันอย่างไร, Who's กับ Whose ใช้ต่างกันอย่างไร

ขอไลน์ได้มั้ย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร