Prevent กับ Protect ใช้ต่างกันอย่างไร

สรุปง่ายๆนะครับว่า  prevent แปลว่า ป้องกัน ในขณะที่ protect แปลว่า ปกป้อง เช่น

I'm going to wash my face twice a day to prevent acne.

ฉันจะล้างหน้าวันละสองครั้งเพื่อป้องกันสิว

If I see a vicious-looking dog, I will protect my children from it. 

ถ้าเห็นหมาดุก็จะปกป้องลูกจากมันFacebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

ความผูกพัน ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

น่าทำ น่าลอง น่ากิน คุ้ม ควรค่า ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

House กับ Home ต่างกันอย่างไร

Comfortable ไม่ใช่ คอมฟอร์ตเทเบิ้ล !! สบาย อึดอัด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เยื้อง ๆ ตรงข้าม ทแยงมุม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ไม่มี ไม่ได้แปลว่า No Have! งั้น Have, Has, Got ใช้อย่างไร

มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อุตส่าห์ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร