Pure, Cure, Sure ออกเสียงอย่างไร

pure ออกเสียงได้หลายแบบ pyu-wer พยูเวอรฺ pyor พโยเออรฺ หรือ pyer พเยอรฺ 

เช่นเดียวกันกับ cure ออกเสียงได้ว่า kyu-wer คยูเวอรฺ cyor คโยเออรฺ หรือ cyer คเยอรฺ
sure ก็ออกเสียงว่า shu-wer ชูเวอร shore โชเออรฺ หรือ sher เชอรฺ
ลองฟังคลิปเพื่อความกระจ่างครับ  คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม