ให้กำลังใจ สนับสนุน ปลอบใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Support / Encourage / Comfort

ให้กำลังใจ ปลอบใจ

Support  เป็นได้ทั้งกริยา และคำนาม

Support (n.) การสนับสนุน

Thanks for your support.  ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ

Support (V.) สนับสนุน รองรับ เกื้อหนุน

Thanks for supporting me.  ขอบคุณที่สนับสนุนฉัน

Please support this organization.  โปรดสนับสนุนองค์กรนี้

This chair can’t support my weight.  เก้าอี้ตัวนี้รับน้ำหนักฉันไม่ไหว

She works hard to support his family.  หล่อนทำงานหนักเพื่อเกื้อหนุนครอบครัวเขา

Encourage (v.)  ส่งเสริม กระตุ้น ให้กำลังใจ

He is encouraging me to practice my English every day.
เขาส่งเสริมให้ฉันฝึกภาษาอังกฤษทุกวัน

Encouragement (n.)  การส่งเสริม การให้กำลังใจ

Thank you for your encouragement.  ขอบคุณสำหรับการส่งเสริม การให้กำลังใจ

I support you.   ฉันสนับสนุนเธอนะ

I support your efforts / cause.  ฉันสนับสนุนความพยายามของคุณ สิ่งที่คุณจะทำ

Encouraging (adj.)  ซึ่งให้แรงจูงใจ แรงส่งเสริม

His words were very encouraging to me.  คำพูดของเขาสร้างแรงจูงใจสำหรับฉันมาก

Comfort (v.)  ปลอบโยน ปลอบใจ

Thanks for comforting me.  ขอบคุณที่ปลอบใจฉัน

Comfort (n.) ความสบาย ความอบอุ่น

This is a comfort of life.  นี่คือความสบายของชีวิต

Comforting (adj.)  ให้ความสบายใจ

When I see my mom and she’s happy, it’s comforting.
เมื่อฉันเจอคุณแม่แล้วแม่มีความสุข มันทำใหฉันสบายใจ

Comfortable (adj.)  สบาย (โปรดสังเกตการออกเสียงจากคลิป)

This sofa is very comfortable to sit on.  โซฟาตัวนี้นั่งสบาย

Facebook Google Twitter