True, Truth, กับ Trust ใช้ต่างกันอย่างไร ความจริง จริง ไม่จริง ไว้วางใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

True ทรู (adj.) จริง  

This is a true story. 

นี่เป็นเรื่องจริง


Is it true?

(มัน) จริงมั้ย

Is that true?

นั่นจริงมั้ย, เรื่องนั้นจริงมั้ย


Truth ทรูth (n.) ความจริง 

Tell me the truth! 

บอกความจริงมา


Trust ทรัสทฺ (v.)
 ไว้วางใจ 
I trust you. 
ฉันไว้วางใจคุณ

Untrue อันทรู (adj.) ไม่จริง

That's untrue. 

นั่นไม่จริง

Facebook Google Twitter