คุ้นเคย เคยชิน ชินแล้ว ปรับให้ชิน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คุ้นเคย เคยชิน ชินแล้ว ปรับให้ชิน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

used to ... (adj.)  มีความเคยชินกับ...

การใช้ - ใช้กับ verb to be แล้วตามด้วยคำนามหรือสรรพนาม

I am used to it (already).  

ฉันชินกับมัน(แล้ว)

I’m not used to it yet.  

ฉันยังไม่ชินกับมัน

He is used to the hot weather in Thailand.  

เขาชินกับอากาศร้อนในเมืองไทย

She is not used to eating spicy food.  

หล่อนไม่ชินกับการกินอาหารรสจัด

People in Bangkok are used to traffic jams.
คนในกรุงเทพฯเคยชินกับรถติด


แต่ถ้า Verb To Be ออก เช่น

 used to... ก็จะแปลว่า 

"แต่ก่อนฉัน...แต่ปัจจุบันไม่ทำแล้ว" 

เช่น

I used to go there every day.

แต่ก่อนฉันไปที่นั่นทุกวัน (ตอนนี้ไม่ไปแล้ว)


accustomed to (adj.)  คุ้นเคย เคยชินกับ...

I’m accustomed to hard work.  

ฉันคุ้นเคยกับงานหนัก

He is accustomed to a luxurious lifestyle.  

เขาเคยชินกับชีวิตแบบหรูหรา


unaccustomed to  ไม่คุ้นเคยกับ...

She is unaccustomed to hardship.  

เธอไม่คุ้นเคยกับความยากลำบาก

Acclimate to (v.) (US) / Acclimatize to (British)  ปรับตัวให้คุ้นกับ...  

You need to acclimate/acclimatize to your new situation.

 คุณต้องปรับตัวให้ชินกับสถานการณ์ใหม่ของคุณคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม