คุ้นเคย เคยชิน ชินแล้ว ปรับให้ชิน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คุ้นเคย เคยชิน ชินแล้ว ปรับให้ชิน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

used to ... (adj.)  มีความเคยชินกับ...

การใช้ - ใช้กับ verb to be แล้วตามด้วยคำนามหรือสรรพนาม

I am used to it (already).  

ฉันชินกับมัน(แล้ว)

I’m not used to it yet.  

ฉันยังไม่ชินกับมัน

He is used to the hot weather in Thailand.  

เขาชินกับอากาศร้อนในเมืองไทย

She is not used to eating spicy food.  

หล่อนไม่ชินกับการกินอาหารรสจัด

People in Bangkok are used to traffic jams.
คนในกรุงเทพฯเคยชินกับรถติด


accustomed to (adj.)  คุ้นเคย เคยชินกับ...

I’m accustomed to hard work.  

ฉันคุ้นเคยกับงานหนัก

He is accustomed to a luxurious lifestyle.  

เขาเคยชินกับชีวิตแบบหรูหรา


unaccustomed to  ไม่คุ้นเคยกับ...

She is unaccustomed to hardship.  

เธอไม่คุ้นเคยกับความยากลำบาก

Acclimate to (v.) (US) / Acclimatize to (British)  ปรับตัวให้คุ้นกับ...  

You need to acclimate/acclimatize to your new situation.

 คุณต้องปรับตัวให้ชินกับสถานการณ์ใหม่ของคุณ

Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม