Wanna, Gonna, Gotta ใช้อย่างไร

Wanna, Gonna, Gotta ย่อมากจากอะไรและใช้อย่างไร

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

เอาอยู่ จัดการ รับมือ ควบคุม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เปรียบเทียบภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและบริติช

Want, Need, Must, Have To, Have Got To ต่างกันอย่างไร

As...As ใช้อย่างไร

พูดติดอ่าง กับพึมพำ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

10 สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้สัตว์เปรียบเทียบ

มีความสุข ร่าเริง รื่นเริง เบิกบาน มีชีวิตชีวา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Wanna, Gonna, Gotta ใช้อย่างไร