Would Like To กับ Want To ต่างกันอย่างไร

Would Like To กับ Want To ต่างกันอย่างไร 
would like to สุภาพกว่า want to 
แต่ want to หรือ wanna ก็ยังใช้กับเพื่อนได้

ยังไงก็ตาม He, She, It, และนามเอกพจน์ ไม่ได้ใช้กับ wanna 
He wanna go.  X
She wanna eat. X
It wanna play. X
The man wanna talk. X
เพราะ wanna ย่อมาจาก want to 
ซึ่งใช้กับ I, You, We, They, และนามพหูพจน์ เช่น
I wanna eat. ✓
You wanna play football. ✓
We wanna go. ✓
They wanna do it. ✓
Some people wanna like it. ✓

ส่วน He, She, It, และนามเอกพจน์ก็จะ
ตามด้วย V1 เติม S ดังนั้นต้องใช้ wants to  
ซึ่งย่อเป็น วอนสฺ-เถอะ ได้ เช่น 
He wants to leave. ✓
She wants to go with us. ✓
It wants to sleep.
The dog wants to play. 
แต่ wants to ไม่ได้ย่อเป็น wanna นะครับ
Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

ฉันไม่ดีพอเหรอ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เบื่อ น่าเบื่อ สนใจ น่าสนใจ ตื่นเต้น น่าตื่นเต้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

โลกมันกลม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

How About...? ไม่ได้แปลว่าเป็นอย่างไร งั้น How About ใช้อย่างไรกันแน่ ?

ทำอาหารกับอาจารย์อดัม

State, Province, County, City, Village, กับ Neighborhood ใช้อย่างไร

คิดดูก่อนว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

การเสนอหรือขอความช่วยเหลือ เป็นภาษาอังกฤษ