ถังแตก ถูกหักอก ค่าเทอม กู้เงิน ขอยืม ให้ยืม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

broke (v.2 ของ break

(v.) ทำแตก,หัก (adj.) ถังแตก เงินหมด

เช่น You broke my heart. 

คุณหักอกฉัน


broken (v.3 ของ break) (adj.) 

แตกแล้ว พัง 

เช่น You’ve broken the law many times. 

คุณแหกกฎมาหลายครั้งแล้ว

You are broke. 

คุณเงินหมด (ถังแตก)

I’m flat broke. 

ผมเงินหมด


tuition / tuition fee ค่าเทอม

tuition free ค่าเทอมฟรี

television โทรทัศน์

semester / term ภาคการศึกษา / เทอม

เช่น You have to pay the tuition fee for this semester.

คุณต้องจ่ายค่าเทอมสำหรับเทอมนี้

I’m going to get straight A’s next semester.

เทอมหน้าฉันจะทำเกรดให้ได้เอช้วน


a loan (n.) การกู้

get a loan กู้เงิน

a student loan การกู้ทุนการศึกษา

alone (adj.) โดดเดี่ยว

lonely (adj.) เหงา

I’ve been so lonely without you. ฉันเหงามากเมื่อไม่มีคุณ

เช่น Why don’t you get a student loan?

ทำไมคุณไม่ขอกู้ทุนการศึกษา


scholarship ทุนการศึกษา (ทุนเรียนดี)

Get a scholarship. ขอทุนเรียนดี

เช่น Why don’t you get a scholarship? 

ทำไมคุณไม่ขอทุนเรียนดี


internship การฝึกงานระหว่างการศึกษา

intern (n.) เด็กฝึกงาน แพทย์ฝึกหัด

เช่น This is John, our new intern. 

นี่คือจอห์น เด็กฝึกงานใหม่ของเรา

intern (v.) ฝึกหัด

เช่น I’m interning at a well known marketing company. 

ฉันฝึกงานอยู่ที่บริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการตลาดแห่งหนึ่ง


sideline / sideline job 

งานเสริม งานพิเศษ

เช่น Why don't you look for a sideline job?

ทำไมคุณไม่หางานเสริมทำ


I feel sorry for you. 

ฉันรู้สึกเห็นอกเห็นใจคุณ


rent (v.) เช่า (n.) ค่าเช่า

เช่น I rent this room from an old lady.

ฉันเช่าห้องนี้จากหญิงมีอายุ

The rent is quite expensive.

ค่าเช่าค่อนข้างแพง


lend (v.) ให้ยืม

เช่น I’ll lend you some money. 

ฉันจะให้คุณยืมเงินบางส่วน


borrow (v.) ขอยืม

เช่น Can I borrow some money from you?

ฉันขอยืมเงินคุณบางส่วนได้ไหม
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม