ผิดหวัง ทำให้ผิดหวัง น่าผิดหวัง ความผิดหวัง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อเรียนออนไลน์
กับอาจารย์อดัมพร้อมรับส่วนลด 40%

ผิดหวัง ทำให้ผิดหวัง น่าผิดหวัง ความผิดหวัง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 
disappoint (v.) ดิ เสอะ โพ่ยนฺทฺ ทำให้ผิดหวัง
You disappoint me.  คุณทำให้ฉันผิดหวัง
Don’t disappoint me.  อย่าทำให้ฉันผิด
หวัง

disappointed (V2, V3) ดิ เสอะ โพ่ยนฺ ถิด ทำให้ผิดหวัง (ในอดีต)
He disappointed me yesterday 
when he made that rude comment. 
เค้าทำให้ฉันผิดหวังเมื่อวานเมื่อเค้าพูดหยาบคาย

disappointed (adj.) ดิ เสอะ โพ่ยนฺ ถิด  ผิดหวัง
You make me disappointed. คุณทำให้ฉันผิดหวัง
I'm so disappointed with the service here. 
ฉันผิดหวังมากๆ กับการบริการที่นี่

disappointment (n.) ดิ เสอะ โพ่ยนฺทฺ เมินทฺ ความผิดหวัง
I have a lot of disappointment(s) when I watch movies because I expect too much. 
ฉันมีความผิดหวังมากเมื่อฉันดูภาพยนตร์เพราะฉันคาดหวังไว้สูง

disappointing (adj.) ดิ เสอะ โพ่ยนฺ ทิง น่าผิดหวัง
That movie was so disappointing. ภาพยนตร์เรื่องนั้นน่าผิดหวังมาก
This is so disappointing. นี่น่าผิดหวังมาก

You let me down. เธอทำให้ฉันผิดหวัง
Don’t let me down. อย่าทำให้ฉันผิดหวัง หรือ อย่าให้ฉันลงไป(แล้วแต่บริบท)

Facebook Google Twitter


แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม