ถ้าจะถามว่าสองสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไร จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

การสอบแบบต่างๆ 


test  

(n.) บททดสอบ , การสอบแบบเป็นทางการ

(v.) ทดสอบ 

ระวังออกเสียงผิดเป็น taste (n.) รสชาติ รสนิยม , (v.) ชิม


quiz (n.) การสอบสั้นๆ


pop quiz (n.) 

การทดสอบแบบไม่มีการเตือนล่วงหน้า


exam / examination (n.) 

การสอบใหญ่ เช่น กลางภาค หรือ ปลายภาค


เช่น 

What is the test about / on ? 

What is the exam about / on? 

ข้อสอบเกี่ยวกับอะไร


The test is on World War 2. 

ข้อสอบเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2


What is the difference? 

แตกต่างกันอย่างไร

เช่น What is the difference between a quiz, a test and an exam? 

การสอบแบบ quiz test และ exam แตกต่างกันอย่างไร

How is ______ different from _______?

How is a quiz different from an exam?


different กับ difference ใช้ต่างกันอย่างไร ? คลิกชม


quit (v.) เลิก ลาออก

เช่น I quit smoking. 

ฉันเลิกสูบบุหรี่แล้ว

I quit my job.

ฉันลาออกจากงานแล้ว


I quit! 

ไม่ไหวแล้ว เลิกแล้ว พอกันที


Why didn’t you tell us first? 

ทำไมไม่บอกเราก่อน


fair (n.) งานแฟร์ งานนิทรรศการ , (adj.) ยุติธรรม

เช่น We will go to the temple fair. 

เราจะไปงานวัด


multiple choice 

การสอบแบบบมีให้เลือกคำตอบ (ปรนัย)


essay 

การสอบแบบเขียนเรียงความ (อัตนัย)

oral test / interview test 

การสอบด้วยวาจา (ตัวต่อตัว)คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม