Will กับ Gonna ใช้อย่างไร แทนกันได้หรือไม่

Will กับ Gonna ใช้อย่างไร แทนกันได้หรือไม่

ทั้งสองคำแปลว่า จะ ใช้กล่าวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

I will go to the store tomorrow. / I’m gonna go to the store tomorrow.
พรุ่งนี้ฉันจะไปที่ร้าน

gonna เป็นภาษาพูดที่กร่อนมาจาก going to เวลาใช้ต้องมี verb to be นำหน้าเสมอ
หมายเหตุ - คำว่า gonna ไม่ค่อยเขียนในอีเมล์หรือจดหมายทางการ ควรใช้ going to เต็ม ๆ

He will go to work. / He’s gonna go to work.

They will come to the party. / They’re gonna come to the party.

โดยการใช้คำว่า will จะมีความหนักแน่นกว่า gonna

เวลาตั้งคำถามด้วย Will มันเป็นเหมือนการให้รับปากที่จะทำอะไร หรือการขอให้ทำอะไร 

Will you call me tomorrow? / Will you help me with this?

คุณจะโทรหาฉันพรุ่งนี้หรือไม่ / คุณช่วยฉันกับสิ่งนี้ได้มั้ย
การตอบ Yes, I will. หรือ No, I won’t. / No, I will not.


ส่วนการตั้งคำถามด้วย gonna ก็จะไม่เฉียบขาดเท่ากับ will ก็คือฟังดูเบากว่า will 

Are you gonna come here this afternoon? 

บ่ายนี้คุณจะมาที่นี่มั้ย
การตอบ
Yes, I am. หรือ No, I’m not.

Is he gonna do his homework?  

เขาจะทำการบ้านมั้ย
ตอบ Yes, he is. / No, he isn’t.

 

คำว่า Will มีความหมายอื่น ๆ อีก เช่น พินัยกรรม ความตั้งใจ

Have you made a will?  คุณทำพินัยกรรมไว้แล้วหรือยัง

Will power  กำลังความตั้งใจ

Do you have the will power to quit smoking?
คุณมีกำลังความตั้งใจแน่วแน่พอมั้ยที่จะเลิกสูบบุหรี่


Where there’s a will, there’s a way.  
ที่ไหนมีความตั้งใจ ก็จะมีหนทาง
หรือ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม