Would Like To กับ Want To ต่างกันอย่างไร

Would Like To กับ Want To ต่างกันอย่างไร 
would like to สุภาพกว่า want to 
แต่ want to หรือ wanna ก็ยังใช้กับเพื่อนได้

ยังไงก็ตาม He, She, It, และนามเอกพจน์ ไม่ได้ใช้กับ wanna 
He wanna go.  X
She wanna eat. X
It wanna play. X
The man wanna talk. X
เพราะ wanna ย่อมาจาก want to 
ซึ่งใช้กับ I, You, We, They, และนามพหูพจน์ เช่น
I wanna eat. ✓
You wanna play football. ✓
We wanna go. ✓
They wanna do it. ✓
Some people wanna like it. ✓

ส่วน He, She, It, และนามเอกพจน์ก็จะ
ตามด้วย V1 เติม S ดังนั้นต้องใช้ wants to  
ซึ่งย่อเป็น วอนสฺ-เถอะ ได้ เช่น 
He wants to leave. ✓
She wants to go with us. ✓
It wants to sleep.
The dog wants to play. 
แต่ wants to ไม่ได้ย่อเป็น wanna นะครับ


คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม