Questions At Immigration ด่านตรวจคนเข้าเมืองถามว่าอะไรบ้าง

Questions At Immigration 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองถามว่าอะไรบ้าง

How many days are you planning to be in the US? 
คุณวางแผนจะอยู่อเมริกากี่วัน
How many days are you planning to be here
คุณวางแผนจะอยู่ที่นี่กี่วัน
How long are you planning on staying here?
คุณมีแผนจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหน
How many days are you going to be here? 
คุณจะอยู่ที่นี่กี่วัน
How long are you going to be here
คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่
How long are you going to be in…… 
คุณจะไปที่……นานเท่าไหร่
What’s the purpose of your visit?  
อะไรคือเป้าหมายของการมาที่นี่?
What brings you to America?  
ลมอะไรหอบคุณมาอเมริกา 
I’m here on business. 
ฉันมาที่นี่เรื่องธุรกิจ
I’m here to visit my relatives. 
ฉันมาที่นี่เพื่อเยี่ยมญาติ
I’m here to visit my friends. 
ฉันมาที่นี่เพื่อเยี่ยมเพื่อน
I’m here on vacation. 
ฉันมาพักร้อนที่นี่
I’ll be here for three days. 
ฉันจะอยู่ที่นี่สามวัน
I’ll be here for three months. 
ฉันจะอยู่ที่นี่สามเดือน
I plan to be here for seven days. 
ฉันวางแผนจะอยู่ที่นี่เจ็ดวัน
Who are you traveling with? 
คุณเดินทางกับใคร
Where are you staying? 
คุณพักที่ไหน
 Who are you staying with? 
คุณพักกับใคร
Is this your first time traveling here? 
นี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาเที่ยวที่นี่รึเปล่า
Is this your first time in my country? 
นี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาประเทศของฉันรึเปล่า
I’m traveling alone. 
ฉันเดินทางคนเดียว
I’m traveling with my family. 
ฉันเดินทางกับครอบครัว
I’m traveling with my friend. 
ฉันเดินทางกับเพื่อน
I’ll be staying at...ชื่อโรงแรม 
ฉันจะพักอยู่ที่…….
I'll be staying with...ชื่อคนที่คุณจะพักอยู่ด้วย  ฉันจะพักอยู่กับ...

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

Cause, Caused, Causing ใช้อย่างไร

ยิ่งฝึกก็ยิ่งเก่ง ยิ่งแก่ก็ยิ่งหล่อ ยิ่งกินก็ยิ่งอ้วนภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เคย ไม่เคย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Have You Ever, Do You Ever, Never ใช้อย่างไร

Never mind ไม่ได้แปลว่า ไม่เป็นไร

Have Someone Do Something กับ Make Someone Do Something ใช้ต่างกันอย่างไร

สำเนียงอเมริกันกับบริติชต่างกันอย่างไร

แพงหูฉี่ ! โคตรแพง ! ราคาถูกมาก ! โคตรถูก ! ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร