Have Someone Do Something กับ Make Someone Do Something ใช้ต่างกันอย่างไร

To have someone do something กับ
to make someone do something

ใช้ต่างกันอย่างไร

to have someone do something  

ขอให้ทำให้ (โดยไม่ได้บังคับ)

I’ll have him do it for you. 

ผมจะให้เขาทำให้คุณ

I will have my driver take you to the airport.
ผมจะให้คนขับรถของผมพาคุณไปส่งที่สนามบิน
 

to make someone do something  

บังคับหรือสั่งให้ใครทำอะไร
(สังเกตว่าไม่ต้องมีคำว่า
to)

He made all the students stand outside the classroom.
เขาสั่งให้นักเรียนทั้งหมดไปยืนข้างนอกห้องเรียน

Please don’t make me do that.  

อย่าทำให้ฉันต้องทำอย่างนั้นเลย

She makes him wait for her every day.  

เธอทำให้เขาต้องรอเธอทุกวัน

ความหมายเหมือน to force someone to do something

Force บังคับ (มีคำว่า to ตาม)

He forced her to tell him the truth.  

เขาบังคับให้เธอบอกความจริงออกมา

Don’t force me to do something I don’t want to do.
อย่าบังคับให้ฉันทำสิ่งที่ฉันไม่อยากทำ
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม