ไม่แน่นอน ตัดสินใจไม่ได้ แน่ใจ แน่นอน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อเรียนออนไลน์
กับอาจารย์อดัมพร้อมรับส่วนลด 40%

Indecisive / Tentative

Indecisive (adj.)  ซึ่งตัดสินใจไม่ได้, ซึ่งลังเล, ซึ่งละล้าละลัง

มักใช้เพื่อบรรยายลักษณะหรืออุปนิสัยของคน

He is a very indecisive person because he always has to ask his wife first.
เขาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้ เพราะเขาต้องถามภรรยาก่อนเสมอ

She’s an indecisive shopper.  หล่อนเป็นผู้ซื้อของที่ช่างลังเล

Undecided (adj.)  ที่ยังตัดสินใจไม่ได้, ยังไม่ถูกตัดสิน

I’m undecided about what I’m going to do next week.
ฉันยังตัดสินไม่ได้ใจว่าจะทำอะไรสัปดาห์หน้า

I’m undecided.  ฉันยังตัดสินใจไม่ได้

The judges are still undecided.  กรรมการยังตัดสินใจกันไม่ได้

Tentative  คร่าวๆ ที่กำหนดไว้หลวมๆและอาจมีการเปลี่ยนแปลง รู้สึกไม่แน่ใจ

This is a tentative schedule for next month.
นี่คือกำหนดการคร่าวๆสำหรับเดือนหน้า

I’m a little tentative about his project.  ฉันรู้สึกไม่แน่ใจนิดๆเกี่ยวกับโครงการนี้

He tentatively complained to his boss.  เขาไปร้องเรียนกับเจ้านายอย่างลังเลใจ

unsure / uncertain ไม่แน่ใจ ไม่แน่นอน

I’m unsure about where to go.  ฉันไม่แน่ใจว่าจะไปไหนดี

The future is uncertain.  อนาคตไม่แน่นอน

Hesitate (V)  ลังเล

Don’t hesitate to ask question.  อย่าลังเลที่จะถามคำถาม

He hesitated to ask for money.  เขาลังเลที่จะขอเงิน

Feel free to .... รู้สึกเป็นอิสระที่จะ ....

Please feel free to contact me.  โปรดรู้สึกเป็นอิสระที่จะติดต่อฉัน

Pending  ยังอยู่ระหว่างรอการผ่านกระบวนการ

Your friend request is pending.  การขอเป็นเพื่อนยังอยู่ระหว่างการรอการตอบรับ

หรือตรงกันข้ามกับ unsure, uncertain ก็คือ sure, certain (แน่ใจ)

I'm sure about it. ฉันแน่ใจกับเรื่องนี้

I'm certain that he knows. ฉันแน่ใจว่าเค้ารู้

หรือถ้ามีใครถามอะไรเช่น คุณช่วยฉันได้มั้ย Can you help me?

แล้วอยากตอบว่า ได้เลย หรือ แน่นอน ก็ใช้คำดังค่อไปนี้

Sure! เช่อรฺ

Certainly! เซ่อรฺเถิ่นลี

Absolutely! แอ็บเสอะลุทลี

Of course! อัฟ โค่เออรฺสฺ

Facebook Google Twitter


แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม