Peace of Mind กับ Piece of My Mind แปลว่าอะไร

Peace of Mind ภาษาไทยใช้อย่างไร

peace of mind  
จิตใจสงบนิ่ง,จิตใจผ่องแผ้ว

I get peace of mind when I do good things.
ฉันรู้สึกจิตใจสงบเมื่อฉันทำสิ่งดีๆ

I feel peace of mind when I donate to charity.
ฉันรู้สึกจิตใจสงบเมื่อฉันบริจาคให้กับการกุศล

Do you have a situation in which you feel peace of mind?  
คุณมีสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกจิตใจสงบนิ่งไหม?

I get peace of mind when I finish all my tasks on my to do list.  
ฉันรู้สึกจิตใจสงบเมื่อฉันทำงานทุกอย่างในลิสของฉันเสร็จแล้ว

tasks แทสฺคฺสฺ  
ภารกิจ, สิ่งที่ต้องทำ

piece of my mind 
ตรงตัว : ชิ้นส่วนในสมอง

I’m gonna give you a piece of my mind.  
ฉันกำลังจะด่าคุณ, ฉันจะตะโกนด่าคุณ, ฉันจะโวยวายใส่คุณ

        That means you’re going to yell at me.  
นั่นแปลว่าคุณกำลังจะตะโกนใส่ฉัน

           You’re going to scold me.  
คุณกำลังจะดุฉัน

You’re going to chew me out.  
คุณกำลังจะด่าฉัน

I’m going to scold him.
ฉันจะดุเขา

I’m going to chew him out.
ฉันกำลังจะด่าเขา

chew somebody out  หมายถึง ด่า

yell = shout  หมายถึง ตะโกน

I won’t yell at you, Ben!  
ฉันไม่อยากตะโกนใส่เธอเบน!

I won’t chew you out! 
ฉันไม่อยากด่าเธอ!

I won’t give you a piece of my mind because I want you to have peace of mind. 
ฉันไม่อยากด่าเธอเพราะฉันอยากให้เธอมีจิตใจที่สงบ

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

ซาบซึ้ง ลึกซึ้ง จูงใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

แก่แดด ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ ทำตัวเป็นเด็ก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

When กับ While ใช้งานอย่างไร ออกเสียงอย่างไร

ไม่ได้เจ้าชู้ แต่ไม่ได้หยุดที่ใคร ปักหลัก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Chick Flick แปลว่าอะไร ได้ยินฝรั่งใช้บ่อย

มีความสุข ร่าเริง รื่นเริง เบิกบาน มีชีวิตชีวา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ซะเมื่อไหร่ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

งก ขี้เหนียว โลภ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประหยัด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร